ZYRA E KOMISIONERIT PER TE DREJTEN E INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 • 1 ( nje) “Specialist IT, ne Drejtorine e Sherbimeve te Brendshme dhe Finances
 • Kategoria e pages IV- I
 • Niesia Pergiegjese prane Zyres se Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe
  Mbrojtjen e te Dhenave Personale. ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin
  civil” i ndryshuar si dhe te pikes 9 te Kreut VII te Vendimit nr. 243 date 18/03/2015.
  te Keshillit te Ministrave, ne perfundim te verifikimit paraprak te kandidateve. Per
  permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te percaktuara ne
  shpalljen per konkurrim njofton se per pozicionin e shpallur deri ne daten 20.05.2024.
  eshte paraqitur nje kandidature kualifikuar per te, vazhduar fazen e dyte te konkurrimit.
 • Z. Almir Kapidani
 • Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet ne daten 31 maj 2024 ne ambjentet e
  Zyres se Komisionerit  prane rruges Abdi Toptani
 • Vemendje: Duke filluar nga data 5 qershor 2024, do te njoftohen nepermjet faqes se
  KDIMPD, te gjithe kandidatet qe kane aplikuar per proceduren e pranimit ne sherbimin
  civil ne kategorine ekzekutive ne lidhje me vendin e lire, daten dhe vendin ku do te
  zhvillohet konkurrimi.