ZYRA E INSPEKTORIT TE LARTE TE DREJTESlSE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 26, te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, te pikes 31, te
Kreut II, te VKM nr. 242, date 18/03/2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e
ulet dhe te mesme drejtuese”, i ndryshuar, njesia pergjegjese e burimeve njerezore, prane
Zyres se Inspektorit te Larte te Drejtesise, ne perfundim te afatit te ankimit per proceduren e
levizjes paralele, njofton se, per pozicionin:

  • 1 nje) Ndihmes Inspektor, Njesia e Ndihmes Inspektoreve, prane Zyres se
    Inspektorit te Larte te Drejtesise – klasa II-1.

Kandidat fitues eshte: Boriana Nikolla