Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 32, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të VKM nr.118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall  pozicionet:

  • 1 (një) Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike, në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-kategoria II-a
  • 1 (një) Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë- kategoria: II-b
  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Ndihmës Juridike dhe Ankesave, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b
  • 1 (një) Specialist në Sektorin e Përfaqësimit dhe Raportimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Çështjeve dhe Shërbimeve Juridike, pranë së Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – Kategoria III-b.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Per_publikim