Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësise, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të VKM nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë, për:

  • 1 (një) Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – Klasa: II-1.
  • 1 (një) Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – klasa: II-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kerkese per publikim