Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Vende te lira pune

Në zbatim të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, të vendimit nr. 536, datë 25.07.2019 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e kushteve për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë për verifikimin e plotësimit të kushteve dhe të kritereve ligjore, verifikimin e figurës e të pasurisë së kandidatëve jomagjistratë për pozicionin e inspektorit”, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, shpall procedurën për:

  • 4 (katër) Inspektorë jomagjistratë, Njësia e Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë -Klasa I-3

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: SHPALLJE PËR INSPEKTORË JOMAGJISTRATË