Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 31, të Kreut II, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të afatit të ankimit për procedurën e lëvizjes paralele, njofton se, për pozicionin:

  •  1 (një) Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – klasa II-1.

Kandidat fitues është:  Boriana Nikolla