ZYRA E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se, për pozicionet:

· 2 (dy) Specialist në Sektorin e Statistikave, në Drejtorinë e Analizës dhe Standardeve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë -kategoria III-b

 

Kandidati/kandidatët fitues (sipas pikëzimit) është/janë:

 

· Ana Ismailaja 80 pikë

· Leonora Greca (Gjyla) 79 pikë

· Adela Skora 77 pikë

· Pamela Sinanaj 71 pikë

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të pikës 14, të Kreut IV, të VKM nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se, për pozicionin:

 

· 1 (një) Specialist në Sektorin e Analizës dhe Studimeve, në Drejtorinë e Hartimit të Akteve dhe Shërbimeve Juridike, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b

 

Kandidat fitues është:

 

· Richard Topi