Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II, të VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, ju njofton se, për pozicionin,:

 

  • 1 (një) Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë – kategoria: II-b

 

Kandidati fitues është:

 

  • Vilma Kola