Tirana Parking, Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.7961, dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Urdhërit nr.28272/1, datë 05.10.2022 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Institucionit “Tirana Parking”, Institucioni Tirana Parking, shpall proçedurat për vendet e lira të punës:

 

1. Specialist Jurist kategoria III-b, Drejtoria Juridike dhe Prokurimet – 1(një) vend

2. Inspektor I, kategoria e pagës, III-b, Drejtoria e Administrimit dhe Shërbimit të Parkimit Publik me Pagesë – 1(një)

3. Inspektor II, kategoria IV-a, Drejtoria e Administrimit dhe Shërbimit të Parkimit Publik me Pagesë – 3(tre)

4. Shofer, klasa VI, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme – 1(një)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Njoftim word per AKPA vende vakante 15.09.2023