Shkolla e Magjistratures – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Shkolla e Magjistraturës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 1 (një) vend vakant – Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori – Kategoria: IV-a/III-b

Lloji i diplomës “Shkencor”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.   

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :  2.Shpallja e njoftimit ne web 15.8.2019 (1)

 

 

  • 1 (një) vend vakant – Sekretar Shkencor për Formimin Fillestar – Kategoria: III-b 

Lloji i diplomës “Shkencor”. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :  2.Shpallja e njoftimit ne web 3.10.2019 (1)