Shkolla e Magjistratures – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Shkolla e Magjistraturës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1 (një) vend vakant – Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori – Kategoria: IV-a/III-b

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 2.Shpallja e njoftimit ne web 6.11.2019