Shkolla e Magjistraturës, Vende i lire pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i  ndryshuar, si dhe të kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Shkolla e Magjistraturës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

1 (një) vend vakant – Specialist i projekteve – Kategoria: III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2.Shpallja e njoftimit ne web