Shkolla e Magjistraturës, vend i lire pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Shkolla e Magjistraturës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:

  • 1 (një) vend vakant – Sekretar Shkencor për Formimin Vazhdues – Kategoria: IV-I

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 2b.Shpallje per levizje paralele dhe pranim ne shc_sek.shkencor FF (2)