SHKOLLA E MAGJISTRATURËS – SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistarturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për lëvizje paralele njofton se, për pozicionin:

1 (një) vend vakant “Specialist arkiv protokolli/Sekretar drejtori”, kandidati fitues është:

1. Znj.Alma Zili