SHKOLLA E MAGJISTRATURËS – SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; si edhe të kreut VII të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojn rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakantSekretar shkencor për Formimin Fillestar”.

 

Komisioni i Brendshëm, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesin e konkursit për pozicionin Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, i renditur i pari, si më poshtë:

 

  1. Znj. Jonida Dragoti