SHKOLLA E MAGJISTRATURES, SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistratures, ne zbatim te nenit 25 te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil” i
ndryshuar, si dhe te pikes 19, te Kreut IV, te Vendimit nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit
te Ministrave, i ndryshuar, ne perfundim te procesit te ankimimit, njofton se per
pozicionin/pozicionet:

  •  Sekretar shkencor per Formimin Vazhdues – Kategoria: IV-1

Kandidati fitues eshte: Rudina Lila 76 pike