SHKOLLA E MAGJISTRATURËS, SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 19, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin:

  • Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues – Kategoria: IV-1

Kandidati fitues është: Rudina Lila 76 pikë