SHKOLLA E MAGJISTRATURËS, SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, njofton se për pozicionin:

 

1. Specialist i protokoll-arshivës – Kategoria: IV-1

 

Kandidate fituese është:

1. Denisa Çaushi 72 (shtatëdhjetë e dy) pikë