SHKOLLA E MAGJISTRATURËS, SHPALLJE FITUESI

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:

 

1. Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues – Kategoria: III-b

 

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Erik Veizi