SHKOLLA E MAGJISTRATURËS, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të Kreut V, neni 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për lëvizje paralele njofton se:

Për pozicionin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për publikimet dhe komnikimin”, kandidatura e paraqitur brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 2.2.2024, është znj.Dea Klosi. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, u konstatua se kandidatja znj.Dea Klosi i plotëson kushtet për lëvizje paralele dhe në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, kjo procedurë mbyllet me 1(një) kandidaturë të vlefshme pas procedurës së vlerësimit paraprak që është: 1) Znj. Dea Klosi

Për sa më sipër, njoftojmë se:  intervista me gojë do të zhvillohet në datën 16.2.2024, ora 10.00, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës