Shkolla e Magjistraturës – Njoftim vlerësimi paraprak SEKRETAR SHKENCOR PËR FORMIMIN FILLESTAR

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Shkolla e Magjistarturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njofton përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin 1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”,-Kategoria III-b, si më poshtë:

 

Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpall përfundimin e kësaj faze pa asnjë të përzgjedhur fitues për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar” në Sektorin e Formimit Fillestar.