Shkolla e Magjistraturës – Njoftim për publikim për procedurën “Lëvizje paralele” në kategorinë ekzekutive për konkursin “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”

Shkolla e Magjistraturës 

Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, pa kandidatë.

 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; nenit 25 të kreut V, “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”; si dhe kreut VII, “Lëvizja paralele.” të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1(një) vend vakant për pozicionin Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, pa kandidatë.