Shkolla e Magjistraturës – Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”

Shkolla e Magjistraturës

Njoftim për publikim për procedurën “Lëvizje paralele” në kategorinë ekzekutive, për konkursin “Sekretar Shkencor për Formimin Fillestar”, pa kandidatë.             

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, pika 6, Shkolla e Magjistraturës bashkangjitur ju vë në dispozicion njoftimin për publikim për procedurën “Lëvizje paralele” për konkursin “Sekretar Shkencor për Formimin Fillestar”, pa kandidatë.