Shkolla e Magjistraturës – Njoftim paraprak

Shkolla e Magjistraturës 

 

 

Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Specialistit të Projekteve në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë”, pa kandidatë.

 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; nenit 25 të kreut V, “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”; si dhe kreut VII, “Lëvizja paralele.” të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Specialistit të Projekteve në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë”, pa kandidatë.