Shkolla e Magjistraturës – Njoftim

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), njofton përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve për pozicionin 1 (një) vend vakant “Specialist i Projekteve” – Kategoria: III-b, si më poshtë:

 

Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpall përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve pa asnjë të përzgjedhur fitues për pozicionin “Specialist i Projekteve”, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve.