S.U.O.GJ. “KOÇO GLIOZHENI”, VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në kreun III, pika 4 të Statutit “Për procedurat e marrjes në punë në S.U.O.GJ. “Koço Gliozheni” dhe
në Vendimin e Bordit të spitalit Nr. 4 dt. 16.12 2022 “Për miratimin e ndryshimeve dhe shtesave në
Strukturën Organizative të S.U.O.Gj. “Koço Gliozheni”, shpallet thirrja për aplikim për pozicionin e lirë të
punës:

  • Recepsionist-e/punonjës-e informacioni, në S.U.O.Gj. “Koço Gliozheni” Tiranë.
  • Operator-e në S.U.O.Gj. “Koço Gliozheni” Tiranë.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: thirrje per aplikim recepsioniste thirrje per aplikim operatore