Punëkërkues

Punëkërkues

Punëkërkues eshte çdo person i papunë, i disponushem per punesim, i cili paraqitet periodikisht në zyrën perkatese te punesimit, perfshire edhe personat, te cilet jane ne marrëdhënie pune ose te vetepunesuar, por qe kërkojne nje punë të re.

Shërbimet që sigurohen per punekerkuesit jane:

  • Informacion dhe këshillim
  • Udhëzime për punësim, vlerësim të nevojave, zhvillim të karrierës/profesionit/Plan Aksioni për Punësim.
  • Pjesëmarrje në një trajnim dhe ndërhyrje të tjera në tregun e punës.
  • Shërbime të tjera ndërmjetësimi.

Sistemi online ju jep mundesinë punëkërkuesve që të krijojnë në mënyrë të pavarur:

  • Një llogari në sistem.
  • Të kerkoje per vende te lira pune.
  • Të plotësojnë një CV në sistem sipas formatit online (model i ngjashëm me BE-në).

Për të pasur akses në këto shërbime mund të klikoni tek www.puna.gov.al


PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

ARSIMI DHE FORMIMI PROFESIONAL

TRAINIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË