PROKURORIA PRANE GJYKATES SE SHKALLES SE PARE FIER, VEND I LIRE PUNE

“Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier, kerkon te punesoje ne pozicionin 1(nje) punonjes ne administrate me detyre “Sekretar/e prane prokuroreve”.

Bazuar ne nr. 97/2016, date 06.10.2016 11Per organizimin dhe funksionimin e Prokurorise ne Republiken e Shqiperise”

Fillimin e procedures se hapur per konkurim te hapur te kandidateve per pozicionin 1 (nje) vend “Sekretar/e prane Prokuroreve” ne Prokurorine Prane Gjykates se Shkalles se Pare Fier.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Prokuroria Fier