PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSlONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, SHPALLJE FITUESI

Ne mbeshtetje te nenit 22, te ligjit nr. 152/2013 «Per nepunesin civil” i ndryshuarte Kreut
IV, te Vendimitnr. 243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave “Per pranimin, levizjen
paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar, njesia
pergjegjese e burimeve njerezore, e Prokurorise se Posacme kunder Korrupsionit dhe
Krimit te Organizuar, ne perfundim te procesit te ankimimit, njofton se, per pozicionin;

• 1 (nje) Specialist ne Sekretarine Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

Kandidati fitues eshte:

• Erlis Rrumbullaku