PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, VENDE TE LIRA PUNE

Ne rnbeshtetje te ligjit nr. 95/2016 “Per organizimin dhe funksionimin e instituctoneve
per te luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, te ndryshuar, te ligjit nr. 97/2016
“Per organizimin dhe funksionimin e prokurorise ne Republiken e Shqiperise”, te
ndryshuar, te nenit 26, te ligj it nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”, te ndryshuar, te Kreut
II, Ill, JV dhe VII, te Vendimit nr. 242, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave “Per
plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese” te ndryshuar,
Prokuroria e Posacme kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar shpall procedurat e
levizjes paralele dhe ngritje ne detyre, per pozicionet

1 (nje) Pergjegjes i Sektorit te Sistemeve, ne Drejtorine e Teknologjise se
Ioformacionit, Kategoria ekzekutive III-a (e barazvlefshme me klasen III-1)

1 (nje) Specialist Arkivi, ne Sektorin e Protokoll Arkivit, ne Drejtorine e
Burimeve Njerezore, Dokumentacionit dhe Sherbimeve, Kategoria
ekzekutive III-b (e barazvlefshme me klasen IV-1)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Prokuroria e posacme