PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, VEND I LIRE PUNE

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 95/2016 “Per organizimin dhe funksionimin e institucioneve
per te luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar, te Ligjit nr. 97/2016
“Per organizimin dhe funksionimin e prokurorise ne Republiken e Shqiperise”, i
ndryshuar, te nenit 22 dhe 25 te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, te
Kreut II, III, IV dhe VII, te Vendimit nr. 243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave
“Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine
ekzekutive” i ndryshuar, Prokuroria e Posaçme kunder Korrupsionit dhe Krimit te
Organizuar shpall procedurat e levizjes paralele dhe pranimit ne sherbimin civil per
kategorine ekzekutive ne pozicionin:

• 1 (nje) Specialist ne Sekretarine Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: PROKURORIA