PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, SHPALLJE FITUESI

Ne mbeshtetje te nenit 22. te ligjit nr. 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar te Kreut
IV, te Vendimit nr. 243. date 18.03.2015 te Keshillit tc Ministrave “Per pranimin levizjen
paralele,  periucdhen e proves dhe emerimin ne kotegorine ekzekutive”; te ndryshuar. Njesia
pergjegjese e burimeve njerezore, e Prokurorise se Posaçme kunder Korrupsionit dhe
Krimit te Organizuar, ne perfundim te afatit te ankimit per permbushjen e kushteve te
pranimit ne sherbimin civil dhe kerkesave te vecanta te percaktuara ne shpalljen per
konkurrim njofton se per pozicionin:

  • Nje specialist ne Sekretarine Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

Lista e kandidateve fitues eshte si me poshte:

  • Irda Perdeda