PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, SHPALLJE FITUESI

Prokuroria e Posacme kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, ne mbeshtetje te nenit
26. te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar dhe te Kreut III, te Vendimit nr.
242, date 18.03.2015 te. Keshillit te Ministrave “Per plotesimin e vendeve te lira 11e
kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese” te ndryshuar, kerkon publikimin ne portalin e
Agjencise Kornbetare te Punesimit dhe Aftesive, te njoftimit mbi shpalljen e listes
perfundimtare te fituesit per proceduren e ngritjes ne detyre, per kategorine e ulet drejtuese
per 1 (nie) vend vakant, ne pozicionin:
• 1 (nje) Pergjegjes i Sektorit te Sistemeve, ne Drejtorine e Teknologjise se
lnformacionit, Kategoria c ulet drejtuese Ill-a (e barazvlefshme me klasen III1)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Shpallje fituesi