PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, SHPALLJE FITUESI

Ne mbeshtetje te nenit 26, te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, te Kreut
II, te pikes 13, te Vendimit nr. 242, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave “Per
plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese” i ndryshuar,
njesia pergjegjese e burimeve njerezore, e Prokurorise se Posacme kunder Korrupsionit
dhe Krimit te Organizuar, ne perfundim te afatit te ankimit, per permbushjen e kushteve
te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te percaktuara ne shpalljen per konkurrim,
njofton se, per pozicionin;

  • 1 (nje) Pergjegjes i Sektorit te Sistemeve, ne Drejtorine e Teknologjise se
    Informacionit, Kategoria ekzekutive III-a (e barazvlefshme me klasen 111-1)

Nuk ka asnje kandidature te kualifikuar.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Shpallje