PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te nenit 25, te ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar te pikes
9, shkronja “b”, te Vendimit nr. 243, date 18.03.2015 te Keshillit te Ministrave “Per
pranimin, levizjen paralele periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”
i ndryshuar, njesia pergjegiese e burimeve njerezore, e Prokurorise sc Posaçme kunder
Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar ne perfundim te afatit per verifikim paraprak te
kandidateve, per permbushjen e kushteve te levizjes paralele dhe kerkesave te vecanta te
percaktuara ne shpalljen per konkurrim, njofton se, per pozicionin;

  • 1 (nje) Specialist ne Sekretarine Administrative, Kategoria ekzekutive IV-I

Nuk ka asnje kandidature te kualifikuar.