PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne mbeshtetje te nenit 22. te ligjit nr. 152/2013 “Per Nepunesin Civil” i ndryshuar te Kreut
IV, te Vendimit nr. 243. date l 8.03.2015 te Keshillit tc Ministrave “Per pranimin levizjen
paralele,  periucdhen e proves dhe emerimin ne kotegorine ekzekutive”; te ndryshuar. njesia
pergjegjese e burimeve njerezore, e Prokurorise se Posaçme kunder Korrupsionit dhe
Krimit te Organizuar, ne perfundim te afatit te ankimit per permbushjen e kushteve te
pranimit ne sherbimin civil dhe kerkesave te vecanta te percaktuara ne shpalljen per
konkurrim njofton se per pozicionin:

  • nje specialist ne Sekretarine Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

Lista e kandidateve te kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurrimit eshte si me poshte:

  • Irda Perdeda
  • Kristjana Kuqi

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne date 23.05.2024. ora 10:00 ne ambientet e
Prokurorise se Posacme kunder Korrupsionit clhe Krimit te Organizuar, adresa: Rruga
“Jordan Misja”. Nr. 1. Tirane.

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet ne date 23.05.2024. ora 13:00. ne
ambientet e Prokurorise se Posaçme kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar.. _
adresa: Rruga “Jordan Misja”. Nr. 1. Tirane.