PROKURORIA E POSAÇME KUNDER KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Prokuroria e Posacme kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, ne mbeshtetje te
nenit 22, te ligjit nr. 152/2013. “Per nepunesin civil” i ndryshuar dhe te Kreut IV te pikes
4, shkronja “b” te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 243, date 18.03.2015 “Per
pranimin levizjen paralele periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”
i ndryshuar, kerkon publikimin ne portalin e Agjencise Kombetare te Punesimit dhe
Aftesive, te njoftimit mbi rezultatet e verifikimit per pranimin ne sherbimin civil per
kategorine ekzekutive per 1 (nje) vend vakant, ne pozicionin:

  • Specialist ne Sekretarine Administrative, Kategoria ekzekutive IV-1

Lista e kandidateve te kualifikuar per te vazhduar fazen e dyte te konkurrimit eshte si me poshte:

  1. Irda Përdeda
  2. Kristjana Kuqi

Testimi me shkrim do te zhvillohet ne date 16.05.2024, ora 10:00 ne ambientet e Prokurorise se Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, adresa: Rruga “Jordan Misja”, Nr.1 Tirane.

Intervista e strukturuar me goje do te zhvillohet ne date 17.05.202, ora 10:00 ne ambientet e Prokurorise se Posaçme Kunder Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, adresa: Rruga “Jordan Misja”, Nr.1 Tirane.