PROKURORIA E PËRGJITHSHME – VENDE TE LIRA PUNE

Njoftim për vënd pune të lirë në administratë në pozicionin “specialist”, në Sektorin e Financës dhe Buxhetit, në Drejtorinë e Ekonomike dhe Financës në Prokurorinë e Përgjithshme.
Në mbështetje të Ligjit nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar, Kreut IV,“Pranimi në shërbimin civil”, neni 23, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Prokuroria e Përgjithshme, shpall konkurrimin për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive III-b, pika 2, klasa B, për vëndin e punës në pozicionin “specialist – buxheti ”.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : NJOFTI_PER VENDIN VAKAT TE specialistit te buxhetit