PROKURORIA E PËRGJITHSHME – VENDE TE LIRA PUNE

Njoftim për vënd pune të lirë në administratë në pozicionin Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Dokumentacionit, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Prokurorinë e Përgjithshme.

Prokuroria e Pergjithshme, shpall konkurrimin për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive II-b, për vendin e punës në pozicionin “Drejtor drejtorie”. Proçedura e rekrutimit, përzgjedhjes dhe periudha e provës do të realizohet:

 

Data e dorëzimit të dokumentave:

 

25.02.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1 Njoftim per Vende pune Drejtor Drejtorie . –

 

Prokuroria e Pergjithshme, shpall konkurrimin për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive III-a, për vendin e punës në pozicionin “Përgjegjës sektori”

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : 1 Njoftim per Vende pune pergjegjes sektori ne sektorin eFinances . –