Pergjegjes Sektori-Bashkia Tirane

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK DHE BURIMEVE NJERËZORE DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE REKRUTIMIT DHE PROCEDURAVE

 

 

Lënda:  Shpallje për vende të lira pune

 

                                  SHËRBIMIT KOMBËTAR I PUNËSIMIT

 

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe  kreut II dhe III, VKM-së nr.242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Bashkia e Tiranës njofton se do të shpallë nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit nisjen e procedurave për vendet e lira në administratën e saj si më poshtë:

 

418-Pergjegjes Sektori – Sektori i Keshillimit te Karrieres, Drejtoria e Nxitjes se Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

 

Lutemi shpalljet bashkëlidhur të publikohen në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”.

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin

 

 

                                                       

 

      R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA TIRANE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK DHE BURIMEVE NJERËZORE DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE REKRUTIMIT DHE PROCEDURAVE

 

Nr. prot.                                                                                      Tiranë, më  _____2019

 

 

Lënda:  Shpallje për vende të lira pune

 

 

DREJTORISE SE KOMUNIKIMIT ME QYTETARIN

 

 

E nderuar znj. Manjola Sopoti,Drejtor

 

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe  kreut II dhe III, VKM-së nr.242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Bashkia e Tiranës njofton se do të shpallë nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit nisjen e procedurave për vendet e lira në administratën e saj si më poshtë:

 

418-Pergjegjes Sektori – Sektori i Keshillimit te Karrieres, Drejtoria e Nxitjes se Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

Lutemi shpallja bashkëlidhur të publikohet në stendat e Informimit të Publikut.

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin

 

                                                   

 

                                

 

 

 

      R  E P U  B  L  I  K  A    E    S  H  Q  I  P  Ë  R  I  S  Ë
BASHKIA TIRANE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK DHE BURIMEVE NJERËZORE DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE REKRUTIMIT DHE PROCEDURAVE

 

 

Lënda:  Shpallje për vende të lira pune

 

 

DREJTORISË SË KOMUNIKIMIT DIXHITAL

 

      

I nderuar z.Elian Hoxha, Drejtor

 

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe  kreut II dhe III, VKM-së nr.242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Bashkia e Tiranës njofton se do të shpallë nëpërmjet Shërbimit Kombëtar të Punësimit nisjen e procedurave për vendet e lira në administratën e saj si më poshtë:

 

418-Pergjegjes Sektori – Sektori i Keshillimit te Karrieres, Drejtoria e Nxitjes se Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

 

 

Lutemi shpallja bashkëlidhur të publikohet në faqen e internetit të Bashkisë së Tiranës.

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin