NSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

– Pergjegjes _ Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

1. Rudin Hoxha 85 pikë

 

  •  Pergjegjes – Sektori i Finances, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

1. Artur Ballolli 75.2 pikë