NSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJA E FITUESIT

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

  • Kodi 54 – Specialist_ Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor ( 2 pozicione), kategoria III-b

Nuk ka kandidatë fitues.
– Specialist – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit
Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
– Milaime Fejza

 

– Specialist_ Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis ( 1 pozicion), kategoria III-b

Nuk ka kandidatë tues.