KUVENDI – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin për 1 (një) vende të lira pune, në shërbimin civil të Kuvendit të Shqipërisë  në pozicionin:

  • Këshilltar”, në Shërbimin e Monitorimit të Institucioneve që Raportojnë dhe Informojnë Kuvendin.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1. Njoftim per vend pune