KUVENDI, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

Në Administratën e tij ka 2 (dy) vende të lira pune, në pozicionin: “Specialist” në Sektorin për Analiza Ekonomike dhe Buxhetore, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR njoftim specialist kerkimi-sektori analiza ekonomike