KUVENDI – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kandidati i kualifikuar për të vazhduar konkurimin për pozicionin “sekretar komisioni”, në Shërbimin e Komisioneve, të shpallur në datën 22.10.2019, Znj.Jemelda BEJDAJ u tërhoq nga kandidimi me shkresën nr.3766/1 prot, datë 08.11.2019 .

 

Kjo procedurë mbyllet pa kandidatë.

Konkurimi  do të vazhdojë me procedurën “pranimi në shërbimin civil”, në datën 06.12.2019, ora 10.00 në mjediset e Kuvendit.