KUVENDI – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, pika 22, , po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” emrin e kandidatit fitues, të konkursit

Specialist informatike, në Shërbimin e Teknologjisë së Informacionit.

Komisioni i Brendshëm me vendimin nr.3451/4, datë 22.10.2019 përzgjodhi kandidatin fitues, Zotin Dritan Kaloshi, me 78 pikë.