KUVENDI – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë , në përfundimin e procedurës të testimit me shkrim, vlerësimit të CV, intervistës të strukturuar me gojë dhe periudhës ankimore, për konkursin

  • “Shef sektori” në sektorin e Medias dhe Internetit, pranë Shërbimit të Marrëdhënieve me Publikun, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidaten fitues  si më poshtë:
  • 1. Antonela Veshi me 83 pikë

 

  • “Përgjegjës për mirëmbajtjen e sallës së seancës plenare” pranë Shërbimit të Mirëmbajtjes, Komiteti i Pranimit  për Ngritjen në Detyrë shpalli kandidatin fitues  si më poshtë:
  •  

    2. Enkeleda Bala me 81 pikë