KUVENDI – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreut IV, “Konkurimi” pikave 1/a, 2, 3, dhe pikës 4 po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” , listën me kandidatët që do të testohen me shkrim dhe me gojë për pozicionin “sekretar komisioni” në Shërbimin e Komisioneve.

 

Lista e kandidatëve të cilët do të vazhdojnë konkurimin me procedurën “ Pranimi në Shërbimin Civil”, për pozicionin “sekretar komisioni” në Shërbimin e Komisioneve është si më poshtë:

 

1.Elefterija Bilica

2.Erjona Reçi

3.Klevis Dini

4.Laureta Mehmetaj

5.Vijola Sinaj