Kuvendi i Shqipërisë,Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese” dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015, i
ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, kreut
II, si dhe vendimit të Byrosë nr.70, datë 03.04.2024, “Për hapjen e procedurës së pranimit në
kategorinë e lartë dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë nga jashtë shërbimit
civil”, po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin për
1 (një) vend të lirë pune, në shërbimin civil të Kuvendit të Shqipërisë në pozicionin:

  • Këshilltar jurist në Shërbimin e Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit të Integrimit
    Evropian. a) Kategoria e pagës II, klasa I-5

 

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, kreut V –
“Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26, “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët
apo të mesme drejtuese”, vendimit të Byrosë nr.52, “Për disa shtesa dhe ndryshime në strukturën
e Administratës së Kuvendit” datë 26.06.2023, si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242,
datë 18.03.2015, të ndryshuar, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme
drejtuese”, kreut II,

Në administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin:

  • Këshilltar jurist në Shërbimin
    e Përafrimit të Legjislacionit, pranë Shërbimit të Integrimit Evropian
    a) Kategoria e pagës II, klasa I-5

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Për publikim në faqen tuaj