Kuvendi i Shqipërisëm Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,  Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, njofton se;

 

Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune, në pozicionin: “Specialist” në Sektorin për Çështje të Demokracisë, Qeverisjes dhe Shoqërisë, pranë Shërbimit të Kërkimit dhe Analizës

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR njoftim specialist kerkimi Sektori Ceshtje te Demoracise